Lesbrief over de geschiedenis van Dantumadeel

Op donderdag 13 december werd de lesbrief over de geschiedenis van Dantumadeel gepresenteerd.

Hieronder staat wat daarover in het Nieuwsblad van het Noorden, in het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân geschreven werd.

Friesch Dagblad 14 december 2007

Omrop Fryslân: Lesboekje oer lokale skiednis

Polityk 13-12-2007 | 20:23
 
Skoalbern yn Dantumadiel krije mei koarten les oer de lokale skiednis út in spesjaal dęrfoar makke boekje. It boekje is skreaun troch skiednisleraar Dirk Corporaal yn opdracht fan de gemeente. Mei it boekje hopet de gemeente dat de bern mear ynteresse krije yn de skiednis fan it eigen wenplak.

It lesboekje is keppele oan in spesjale webside sadat bern ek sels op speurtocht kinne troch de skiednis.

It boekje is foarearst bedoeld foar bern yn groep 8 fan de basisskoalle, mar sil mooglik ek brűkt wurde yn de earste klas fan it fuortset űnderwiis.

link: http://www1.omropfryslan.nl/Kategory_Polityk_44685.aspx