1. In geskink fan de Nyl

Ynfoloefening

Herodotus neamde Egypte in fan de Nyl. Sûnder de Nyl wie Egypte ien grutte sânbak. De Nylfallei yn Egypte wie tige . It wie in geunstich plak foar de lânbou. Troch it rivierwetter en de jierlikse bliuw in laach fruchtber op it lân efter.
Sawat foar Kristus feroare de lânboumaatskippij yn Egypte yn in maatskippij. Der wie lânbou en der ûntstienen steden. Troch de bloeiende lânbou groeide de befolking en ûntstie ruilhannel in lânbou-oerskotten.
In part fan de befolking him yn bepaalde ambachten. De measte minsken libben as boer op it plattelân, mar de stêd wie it sintrum fan in mear yngewikkelde ekonomy.

= berop wêrby immen yn in lyts wurkplak produkten makket of bewurket mei syn hannen en mei ark

= risping (oogst) dy't in boer sels net nedich hat

lânboustedelike maatskippij = maatskippij wêryn de measte minsken fan lânbou libje, wylst in minderheid fan de befolking yn steden libbet fan ambachten en hannel

= plak wêr minsken hannelje in produkten

ruilhannel = keapje en ferkeapje fan produkten troch dy tsjin elkoar te ruiljen

spesjalisearje = dwaande hâlde mei ien berop

= at der folle rykdom is