3. Goaden, mummy's en piramiden

Ynfoloefening

Yn Egypte ûntstie ien fan de earste heechûntwikkele fan de wrâld. Der wie in wiidweidige en yngewikkelde godstsjinst mei in protte .

De Egyptners tochten dat se nei de dea nei it gongen. Dêr fertelde de deade oan , de god fan it deaderyk, wat hy yn syn libben dien hie. As de deade goed libbe hie, waard hy ta it deaderyk. Syn siele moast yn it deadenyk in wenplak ha en dêrom moast it lichem bewarre bliuwe. It libben nei de dea wie tige wichtich. Deaden waarden as mei grêfgiften begroeven yn grutte grêfgebouwen, sa as de .

Egyptners bouden grutte foar de goaden. Prysters brochten alle dagen yn de timpels om de goaden tefreden te hâlden. De goaden soargen foar de fan de Nyl en it opkommen fan de sinne. Dêr koene se yn Egypte net sûnder. Betûfte keunstners fersterken de posysje fan de farao. De farao's waarden troch de Egyptners as goaden .

heech ûntwikkele = fier kaam yn de ûntwikkeling

= it meitsjen fan moaie dingen

mummy = it lichem fan in deade sa behannelje dat it hiel lang bewarre bliuwe kin

= witte hoe't je wat dwaan moatte en dizze kunde ek tapasse

= âld gebrûk