4. It hiëroglifenskrift

Ynfoloefening

It hiëroglifenskrift bestie út in grut oantal dy't elk in of in klank útbylde. Dit waard fan foar Kristus ôf brûkt foar it skriuwen.

Yn de Romeinske tiid stapten de Egyptners oer op it Romeinske skrift, it Latyn. Letter koe gjin ien mear it lêze. Doe't Napoleon yn Egypte wie, waard de stien fan fûn. Dêr stie wat op skreaun yn it hiëroglifenskrift, it demotysk en ek yn it . Dy stien namen se mei nei Frankryk. De Frânsman ûntsifere yn 1810 it hiëroglifenskrift mei behelp fan de stien fan Rosette. De earste wurden dy’t hy lêze koe wienen Ptolemeus en .

It hiëroglifenskrift wie net it âldste skrift. It spikerskrift ûntstie yn ûngefear 3200 foar Kristus. It Fenisyskskrift yn 1500 foar Kristus, it Gryksk yn 900 foar Kristus en it Latyn yn 200 foar Kristus. It en it hiëroglifenskrift binne byldskriften, it Fenisysk, it Gryksk en it Latyn binne skriften.

It hiëroglifenskrift waard faak skreaun op . Dat wie makke fan . Dat groeide lâns de râne fan de Nyl. Ús wurd komt fan papyrys, mar ús papier wurdt net makke fan reid mar fan hout.