5 Cheops en Toetanchamon

Ynfoloefening

Toeristen dy't nei Egypte geane, bringe faak in besite oan de en oan it museum yn Kaïro, wêr't de foarwerpen út it grêf fan lizze.

Yn 2580 foar Kristus liet farao de grutste piramide ( meter heech) bouwe. De Achmeatoer yn Ljouwert is 115 meter heech. De piramide bestiet út mear as 2,3 miljoen stiennen fan elk mear as 2300 kilo. De bou duorre mear as tritich jier. Wy tinke dat der wol 200.000 minsken oan syn piramide wurke hawwe. Al dy minsken moasten mei-elkoar oparbeidzje, moasten elkoar net yn it paad stean en moasten ek alle dagen iten en drinken hawwe. It bouwen fan sa'n piramide wie in enoarme . Nei syn dea is farao Cheops yn syn piramide begroeven. Syn grêf is letter .

De farao's waarden yn piramiden begroeven. De lettere waarden yn begroeven yn de . Dêr ûntduts in 1922 it grêf fan Toetanchamon. Toetanchamon (± 1330 foar Kristus) is no wrâldferneamd. Hy wie mar hiel farao. Fan syn alfde oant syn njoggentjinde jier en hy hat amper sels . Doe't er dea gong krige hy in lyts grêf, no ja lyts yn fergeliking mei de oare farao's. Al de grêven fan de farao's, dy't fûn binne, binne leechrôve. Op ien nei en dat is it grêf fan Toetanchamon.