7. De wrâld fan Moazes

Ynfoloefening

Alle folken op de wrâld leauden yn meardere . Dat dienen de âlde Friezen ek. Dy leauden yn , Donar en Freia. Dêr brochten se offers oan, bytiden sels minske-offers. Tink mar oan it famke dat by Yde yn Drinte fûn is. Leauwe yn meardere goaden neame we .

Der wie op de hiele wrâld in útsûndering. It Joadske folk wie . Sy leauden yn mar god. Se mochten gjin fan God meitsje en ek gjin minske-offers bringe.

It âlde Egypte hie in polyteïstyske godstsjinst. Sawat 1375 foar Kristus fierde farao in monoteistyske godstsjinst yn. Hy ferearde mar ien god, Aton de sinnegod. De timpels fan oare goaden liet hy slute. Do silst wol begripe dat de prysters fan dy oare timpels hjir net bliid mei wienen. Nei syn dea folge Toetanchamon him op. Dy hjitte earst Toetanchaton. Hy wie doe noch mar sa'n njoggen jier âld. De hege amtners en regearren. Sy moasten neat fan Echnaton syn monoteïsme ha. Se feroaren de namme fan Toetanchaton yn Toetanchamon en de Amon-timpels en sa gongen wer iepen.

Yn de rin fan de tiid kamen der nei Egypte, dy't wenjen gongen yn de fruchtbere Nyldelta. Neffens de Bibel, de Tenach en de Koran libben in groep Israëliten mei harren monoteïstyske godstsjinst in skoft yn . Nei tsien pleagen gongen se ûnder lieding fan werom nei it lân Kanaän. Yn de woastyn krigen se de tsien . Tsien rigels (wetten) wêr't de joaden har oan hâlde moasten.

= godstsjinst fan de kristenen, stichte troch Jezus Kristus yn de earste ieu

= as't do oannimst dat yts yn it ferliene werklik sa wie

= yts wat troch immen betocht is

= godstsjinst fan de moslims, stichte troch Mohammed yn 622 nei Kristus

joadendom = de godstsjinst fan de joaden, stichte troch omtrint 1750 foar Kristus