1. De wrâld fan de Griken

Ynfoloefening

Troch de bergen en eilannen yn it Grykske lânskip libben de âlde yn losse selsstannige stedsteaten. Sa'n stedsteat neamden de Griken in . Fan dat wurd komme ús wurden polityk en . Sa'n polis bestie út in stêd en it omlizzende lân. Atene en wienen de grutste poleis.

De measte stêden leine oan it wetter. Der wiene wol in pear hûndert fan dy stêden. It kontakt tusken dy stêden gie oer it want troch de bergen koene se muoilik goed ferfiere. It libben yn dy stedsteaten wie krekt as yn Egypte in maatskippij. De befolking libbe fan lânbou, en hannel oer see.

Troch de befolkingsgroei moasten de Griken fan ôf de 8e ieu foar Kristus rûnom de Middellânske See stichtsje. Dêr kamen sa allegear Grykske plakken lâns de Middellânske See. Troch de hannel kamen de ferskillende kultueren mei-inoar yn kontakt en namen se handige dingen fan elkoar oer.
De stêden waarden beskerme troch in muorre. It wie hiel wichtich. De wie it merkeplein fan Atene. Rûnom de Agora wennen de ambachtslju. De Griken betellen mei gouden en sulveren .

ofsetgebiet = plak wêr't immen syn produkten ferkeapet

akropolis = hege

= betelmiddel fan metaal bygelyks de sulveren munten fan Atene

emigraasje = nei in oar lân

= plak wêr't in groep minsken wenjen giet

polis = stedsteat mei it omlizzende gebiet

= stedsteaten