3. Grykske myten en wittenskip

Ynfoloefening

De Griken fûnen oare folken frjemd en se neamden se . Dat wurd komt fan it Grykske wurd barbaros. De Griken koenen de frjemdlingen net ferstean. It klonk krekt as seine se hieltyd: 'Bar bar bar.' Grikenlân neamden se Hellas, sy wienen de . De beskaafde minsken, alle oare minsken wienen de barbaren.

Grikelân is net ien lân mar in samling (poleis). Dochs fielden de Griken harren ien troch deselde taal, kultuer en de .
Alle Griken leauden yn deselde . Goaden binne net better en net minder dan minsken en wenje op de berch (Olympyske Spullen). Zeus is de , hy hearsket oer himel en ierde. Poseidon is de god fan de en Hades regearret oer de .

Net alle Griken leauden yn goaden. Filosofen besochten om mei it ferstân natuerferskynsels te ferklearjen. Se sochten nei ; wêrom driuwt eat; hoe grut is de omtrek fan de ierde; hoe komt it dat it reint? It wurd filosofy betsjut hâlde fan de . In ferneamde filosoof wie Socrates (469-399 foar Kristus). Hy besocht om de minsken oan it tinken te krijen. In protte minsken fûnen him mar lestich en hy waard feroardiele ta it drinken fan de .
De filosoof Plato rjochte in op. Ynsjoch ûntstiet troch goed nei te tinken, sei Plato. Neffens Hippocrates makken de goaden de minsken net siik. In arts moat in pasjint ûndersykje om de oarsaak te finen. Tsjintwurdich lizze de dokters noch altyd de eed fan of.