4. Ateenske demokrasy

Ynfoloefening

De Grykske stedsteaten wiene selsstannich. Der wiene ferskate . Yn it earstoan waard de polis bestjoerd troch in kening (monarch). It bestjoer wie in . Dêrnei kaam der in bestjoer fan de bêsten (aristos). It bestjoer waard in . Letter krige yn Atene it folk (demos) de macht. It bestjoer waard in .

De folksgearkomste kaam 40 kear yn it jier byinoar. Eltse frije Ateenske man mocht meiprate en . Allinne frije mannen dy't yn de stedsteat berne wiene, krigen it . Do moast in goed sprekker wêze, lykas Demostenes en Pericles om de minsken efter dyn plannen te krijen.

aristokrasy = regear fan in groep

boarger = ynwenner fan in stêd mei bepaalde rjochten

demokrasy = ; bestjoer wêrby it folk meibeslute mei

monargy = bestjoer fan in (kening ), dy't meastentiids oanwiist wurdt troch erfopfolging

ostracisme =

rjochtspraak = it rjochtsprekken, beslisse hoe't de wetten tapast wurde

diggelgerjocht = systeem wêrby, troch nammen op in te krassen, besluten wurdt om immen te ferbannen