De Griken, begripen

Wat heart byinoar

Sko de sinnen yn de rjochterkolom nei de linkerkolom