Sko de nammen nei de ôfbyldings

Wat heart byinoar

Sko de sinnen yn de rjochterkolom nei de linkerkolom