1 Jagers en boeren

Ynfoloefening

By skiednis wolle wy útsykje hoe 't de minsken froeger libben en hoe de wrâld fan no ûntstien is. Mei kennis fan it ferline kinst in ferklearring jaan oer dingen yn it no en do kinst dingen yn de takomst .

Yn wennen der jagers yn hutten yn Burgum. Dy hutten út Burgum hawwe se neimakke en dy stean yn Archeon, in by Alphen oan de Rijn.
Sa'n 17000 jier lien lieten Cro-magnonminsken yn Frankryk spoaren efter yn de grot fan . De tekeningen yn dizze grot wurden in histoaryske boarne foar .
Oer sommige fragen fan de prehistoarje kinst net maklik in antwurd fine, want de earste minsken koenen noch . Dy perioade neame we de (foarskiednis). Wannear de minsken skriuwe kinne dan begjint de skiednis fan dat folk. Argeologen bestudearje opgravings. Wy kenne skreaune en boarnen.

In dei hat 24 oeren. In jier telt 12 moannen en 365 dagen. Tsien jier is in . Hûndert jier is in ieu. Tûzen jier neame we in milennium.
In belangryk helpmiddel by skiednis is in tiidbalke. Op in sjochst makliker wat yn hokker tiid bard is.
Wy brûke meestal de jiertelling. We ferdiele de skiednis yn fiif perioaden en tiidrekken.

argeolooch = wittenskipper dy't opgravings docht en bestudearret
boarnen = oerbliuwsels út it ferline sa as foarwerpen, foto's deiboeken, kranten
histoarje = perioade yn de skiednis nei de útfining fan it skrift, dus sawat fan 3500 foar Kristus oant no ta
prehistoarje = perioade yn de skiednis foar de útfining fan it skrift
= fak dat ûndersiket hoe oft minsken froeger libben
desennium = tsien jier is in desennium
= tûzen jier