2 De earste minsken

Ynfoloefening

Der bestean oer de hiele wrâld oer it ûntstean fan de minsk, lykas it ferhaal fan Adam en . fan de joaden, en moslims.
Op ferskate wizen ûndersykje de wittenskippers de alderearste skiednis. Yn 1859 kaam de biolooch Darwin mei syn . Neffens him wienen de diersoarten feroare troch oanpassing oan oare .
Troch argeologyske fûnsten witte we dat de minsken har fanôf sawat 100.000 jier ferlyn oer de hiele wrâld ferspraat hawwe.

= hillich boek fan kristenen
biolooch = wittenskipper dy't alles wat bestudearret.
= it tinken en dwaan fan in groep minsken
DNA = erflike eigenskippen skaaimerken fan in folk
etnysk = hat te krijen mei skaaimerken fan in folk
evolúsjeteory = tinkwize oer de stadige feroaring fan planten, bisten en minsken
= hillich boek fan de moslims
ras = soart
skeppingsferhaal = giet oer it ûntstean fan it libben op ierde
stânpunt = , sjenswize
= hillich boek fan de joaden
= dat wat minsken witte troch ûndersyk.