3. Jeie en sammelje

Ynfoloefening

Noard-Europa wie tot ûngefear f. Kr. bedekt mei iis. Doe't it klimaat feroare, einige de . It iis smolt en der ûntstienen .
Yn Midden- en Súd-Europa wienen grutte bosken. Jagers-samlers libben as yn groepen fan 20 oant 30 persoanen. Hun middels fan bestean wienen: jage, fiskje en . Yn de natuer fûnen se genôch iten om fan te libjen.
Jagers-samlers hienen net folle en makken al har guod sels fan materiaal út de . Ús kennis fan de jagers-samlers komt foar in grut part fan de .

= eigendom

= as yts net as amper feroaret

iistiid =

= nomade dy't libbet fan jagen en iten sammelje.

middels fan bestean = manier om oan iten te kommen

nomade = omreizgjend persoan sûnder fest wenplak

= wêrtroch at yts bart