4 In nije manier fan libjen

Ynfoloefening

Ûngefear foar Kristus begûnen de minsken yn it Midden-Easten mei en it ferbouwen fan fruit, woartels en nôt (weet; graan.
Wy witte net krekt wêrom de minsken fan jagers boeren waarden. Wierskynlik hat dat mei in te krijen. Yn it earst oan wienen der net folle minsken en in protte iten in de natuer te finen. Doe't der mear minsken kamen en it klimaat foar minder rein soarge, doe moast de minsk him . Troch de lânbou wie de kâns om te grutter.

De lânbou waard ferspraat fan út ,oer Europa en Afrika. De minsken krigen in hiele oare manier fan libjen. Se hienen no in fêst yn doarpen wêr't se sels har iten ferbouden. Se gongen minder faak op jacht en begûnen faker fokte kij, skiep en geiten te iten. De huzen waarden en der kamen minsken mei besit. Se bewarren it iten yn foarriepotten. Sa ûntstie de . Sa'n grutte feroaring neame we in revolúsje. We neame dit de .

De lânbou begûn yn Nederlân om foar Kristus hinne yn Súd Limburch. Yn Fryslân en Drinte hienen hunebêdbouwers in foar Kristus al in flink ûntwikkele kultuer.

lânbou = boubuorkerij en feehâlderij

revolúsje = in grutte

lânbourevolúsje = it ûnstean fan lânbou