5 De earste boeren yn ús streken

Ynfoloefening

Yn de libben de minsken yn ús lân tûzenen jierren lang fan jagen en sammeljen. Der wennen doe noch net folle minsken yn ús lân. It wie doe folle as no. Fan 8000 foar Kristus ôf waard it waarmer. Dertroch feroare it lânskip. De seespegel steech en der kamen bosken en moerassen.

Yn 6000 f. Kr. wennen der jagers yn hutten yn Burgum. Yn , in museum by Alphen oan de Rijn, is in stientiidkamp neimakke. It is in rekonstruksje fan it kamp dat fûn is by it sa om en de by 6.000 foar Kristus hinne. Dêr binne grûnspoaren fûn en rigen stiennen sadat we witte hoe't de plattegrûnen fan de húzen der útseagen. De minsken libben fan , fan fiskjen en fan it sammeljen fan fruchten en planten. Dit wie wierskynlik in basiskamp. Fanút dit kamp makken se reizen nei bygelyks jachtkampen.

Sa'n 5000 foar Kristus kamen der foar it earst yn ús lân. Dat wie yn . Se kamen út Dútslân. It ierdewurk dat se makken neame wy . Letter kamen der ek boeren yn it noarden fan ús lân.

Sawat 3.000 foar Kristus wenje der hunebêdbouwers yn en Fryslân. Se bouden hunebêden fan grutte stienen dêr't se de deaden yn begroeven. Dy stienen wienen mei de hjir kaam. De deaden krigen faak mei en dêrom tinke wy dat se yn in hjirneimels leauden. De minsken makken in protte dingen mei dy't se net begripe koene. Wêrom slacht dêr no krekt de bliksem yn? Se leauden dat dingen yn de natuer in siele hienen en sa ûntstie de . Mei offerjen besykje se de natuergoaden te stimmen.
De hunebêden yn Fryslân binnen allegear ferdwûn mar yn Drinte kinst se noch sjen. De hunebêdbouwers hienen ierdewurk dat wol wat op in trechter liket. Dêrom neame wy se wol it folk fan de .