9. Stinzen en states

Wat heart byinoar

Sko de sinnen yn de rjochterkolom nei de linkerkolom