kleastermuseum

Ynfoloefening

Op it terrein fan Klaarkamp is in lyts museum. Der lizze in protte fynsten fan Klaarkamp. Hjirûnder sjochst in pear fan de fynsten. Set ûnder eltse ôfbylding it goeie byskrift.

2.jpg

1). fan in smid, fûn op it kleasterterrein

3.jpg

2.) , fûn op de boaiem fan in put fan Klaarkamp

4.jpg

3). In en in spinstientsje

9.jpg

4). mei dêrop in stik fan in tekst

13.jpg

5). yn it museum kinst dizze foto yn trije-d sjen

15.jpg

6. Foar muontsen wie de tiid hiel wichtich. De dei wie ferdield yn feste tiidstippen foar bidde en wurkje.

16.jpg

7). , in bysûndere fynst foar in kleasterterrein. Fûn yn 2010

17.jpg

8). ôffal fan it meitsjen fan riemen en foar it meitsjen fan de bûtenkant fan in boek.

10.jpg

9). , fûn by de ôfgravings fan 1939- 1941

6.jpg

10). Fûn yn de terp fan Klaarkamp. Dizze pot is yn de Romeinske tiid makke, dus fier foar dat it kleaster boud is wennen hjir ek al minsken..