1. De Romeinen feroverje in wrâldryk

Ynfoloefening

Neffens in myte is Rome stichte troch en Remus. De stêd is boud op 7 heuvels oan de . Romulus waard de earste kening en in it earstoan wie Rome in . Letter waard it in republyk. De republyk waard bestjoerd troch senatoaren en konsuls. Fanút Rome feroveren de Romeinen Italië en dêrnei it gebiet rûnom de See. Mei help fan in sterk leger groeide de stedsteat Rome út ta in . Faak waard der fochten om folken en lannen te ferslaan. Troch feroveringen krigen de in protte macht. Yn 137 nei Kristus wie it ryk it grutst. It ryk wie ferdield yn provinsjes ûnder it bestjoer fan gûverneurs. Troch nije feroveringen strekte it ryk him in de twadde ieu út fan Noard-Ingelân oant Súd-Egypte.

nijmegen.jpg

Fan 50 foar Kristus oant ± 350 nei Kristus binne de Romeinen yn Súd-Nederlân. Nijmegen is de âldste Nederlânske . De stêd is boud troch de Romeinen. Sy neamden it Noviomagus.

Nei't generaal Julius Caesar ferslein hie, wie hy sa machtich wurden, dat de senatoaren dat in bedriging fûnen. Hy waard troch senatoaren fermoarde. In 27 foar Kristus waard it Romeinske ryk in , mei Augustus as earste keizer. Hy soarge foar in lange perioade fan frede yn it ryk. Dy perioade fan frede neame we : .

= in binnenlânske oarloch
konsul = keazen bestjoerder fan Rome
= bestjoerder fan in Romeinske provinsje
Imperium Romanum = it Romeinske ryk
keizer = heechste bestjoerder fan it Romeinske ryk nei Julius Ceaser
provinsje = ûnderdiel fan in ryk
republyk = lân sûnder in kening of keizer
senaat = heechste bestjoersynstelling fan de Romeinen
senator = bestjoerder fan it Romeinske ryk