2. Libje as in Romein

Ynfoloefening

It Romeinske ryk wie in maatskippij. Der wienen grutte ferskillen tusken earm en ryk. De boeren soargen foar it iten fan de minsken yn de stêd. De stêd wie in belangryk . Troch de earmoed lutsen in protte boeren nei de .

Earme minsken waarden proletariërs neamd, sy wienen ôfhinklik fan rike patrisiërs. De patrisiërs hienen alle macht yn hannen. Sy soargen foar (brood en spelen) foar de earme minsken sadat de earme minsken rêstich bliuwen en net yn kamen.

roman-villa.jpg

Rome hie ien miljoen ynwenners, mei filla's foar de riken en flats foar de (de plebejers, it plebs). It Colosseum yn Rome wie de arena foar de .

In grut part fan de befolking wie slaaf (yn Rome sa'n 400.000). De slaven dienen it swiere wurk. Der wienen Grykske slaven dy't as dokter wurken, mar ek slaven dy't yn de arena fjochtsje moasten. Soms kamen de slaven yn opstân, sa as de gladiator .

= fergees iten en fermaak betelle troch Romeinske patrisiërs foar earme boargers fan Rome

= rike en machtige Romeinen dy't de senatoaren keazen

= it Romeinske gewoane folk

= de earme Romeinen