3. De kultuer fan de Romeinen

Ynfoloefening

It Romeinske ryk wie in multykulturele maatskippij, wêryn minsken mei ferskate trochinoar libben. Yn it ryk waarden in protte fereare. Der wie godstsjinstige ferdraachsumheid. Elts folk mocht syn eigen hâlde, mar eltsenien moast ek de en de Romeinske steatsgoaden fereare.
De Romeinske manier fan libben waard oer it hiele ryk ferspraat. Foar alle ynwenners jilden de Romeinske en in protte minsken sprutsen .

De Romeinen hienen in goed ûntwikkelt rjochtssysteem, mei wetten foar alle fan it ryk. Wa't it boargerrjocht hie, koe nea sûnder in earlik proses wurde. De fertochte koe him troch in advokaat ferdigenje litte.

De Romeinen namen in protte fan de oer, sa as de bou fan de Grykske timpel. De Romeinen wienen goed yn it bouwen mei koepels. Sa ûntstie de kultuer. Dit neame we ek wol de klassike kultuer en ek wol de antike kultuer..

= immen mei in protte kennis fan de rjochtspraak, hy ferdidicht in fertochte
antike kultuer = Gryksk-Romeinske kultuer
Gryksk-Romeinske kultuer = de troch de Griken beynfloede kultuer fan de Romeinen
ynfloed = ynwurking
klassike kultuer = Gryksk-Romeinske kultuer
= maatskippij wêryn minsken mei ferskate kultueren trochinoar libje
= geloof, godstsjinst
steatsgodstsjinst = godstsjinst wêrfan bestjoerders en amtners oanhanger wêze moatte.
= respekt jaan en fan oaren krije