5. De Romeinen en de Germanen

Ynfoloefening

Mei Germanen bedoele we de folken dy't in Germaanske sprutsen. Yn WestEuropa libben de Kelten (Galliërs) en yn Noard- en MiddenEuropa libben de . Germaanske stammen yn ús streken wienen de Friezen, Kaninefaten en de .

taalgroepen-europa.jpg

Yn de earste ieu foar Kr. waard SúdNederlân in part fan it Romeinske ryk. Troch de romanisearring ûntstie hjir in maatskippij. De Romeinen hannelen mei de Germanen en der ûntstienen stêden sa as Noviomagus (Nijmegen), Trajectum (Utert) en (Maastricht). De Romeinen hâlden fan natuerlike grinzen. De waard de grins (limes) túsken de Romeinen en de Germanen. De Romeinen bouden forten en legerplakken. Sa'n legerplak neamden se in .

Yn de earste ieu nei Kristus begoenen de folksferhuzingen. Germaanske stammen lutsen oer de Ryn en stichten keninkriken yn it gebiet wêr't foarhinne de Romeinen de baas wienen. De Romeinen kamen sa yn kontakt kamen mei de minder heech ûntwikkele kultuer fan de Germanen. Doe't Germanen yn Rome feroveren, einige it WestRomeinske ryk.

bûnsgenoatskip (bondgenootschap) = gearwurking (samenwerking)

kommunikaasje = kontakt, útwikselen fan ynformaasje

= in lân as gebiet oanfalle mei in leger

= grins fan it Romeinske ryk

= it oernimme fan de GrykskRomeinske kultuer

= it ferhúzjen fan in grut part fan in folk nei in oar gebiet